Ilang beses niyo ba’ng ginagawa ang pagtatalik?

Karamihan sa mga magkapareha ay kung gaano karami’ng beses sila’ng nagtatalik ay ganoon din kasaya ang relasyon nila.

Ang mga tao’ng naitali na katulad ng totoo’ng mag-asawa at ang mga magka-live-in partners ay madalas na ginagawa ang pagtatalik kaysa mag-nobyo lang, dahil magkakasama na sila sa iisa’ng bubong. Hindi ba kayo naniniwala dito? Habang totoo naman ang tungkol sa mga tao’ng wala’ng asawa at makapagbibigay sila ng nakakatuwa’ng kwento katulad sa karanasan nila sa sex.

Karamihan sa mga tao’ng wala’ng asawa ay paminsan-minsan lang ginagawa ang pagtatalik, lalo’ng-lalo na iyong mga mag-nobyo lang, dahil wala sila’ng kalayaan upang gawin ito palagi. Nagagawa nila ito paminsan-minsan Lang sa isa’ng linggo o hindi naman kaya ay isa’ng beses sa isa’ng buwan lang. At iyo’ng iba’ng wala’ng mga asawa namaan ay umabot din ng ila’ng taon na wala’ng nangyayarin sex sa buhay nila, dahil iyo’ng iba ay masyado’ng abala sa trabaho at iyo’ng iba naman ay tumatanda na at hindi nag-asawa o hindi nagpapakasal. Kaya kahit may ka-live-in ka, o may asawa at ginagawa lang ang sex isa’ng beses sa isa’ng linggo, isa’ng beses sa isa’ng buwan lang, o hindi naman kaya’y anim na beses sa isai taon lang, at mayroon pa’ng iba’ng tao diyan na wala talaga’ng nangyayari’ng sex sa buhay nila.

Ayon naman sa pananaliksik ng mga dalubhasa ay;

*Ang mga tao’ng nasa tama’ng gulang na ay ginagawa ang sex ng 54 na beses sa isa’ng taon.

*Ang karaniwang by sekswal na pagtatagpo ay tumatagal lang ng 30 minutes.

*At limang porsyento naman sa mga tao na ginagawa ang sex ng tatlo’ng beses sa isa’ng linggo.

*Ang mga tao’ng nasa 20s pa lang ay ginagawa ang sex ng mas marami’ng beses pa sa 80 beses sa sa isa’ng taon.

*Ang mga tao namang nasa 40s na ay ginagawa ang sex ng mas marami’ng beses kaysa 60 na beses sa isa’ng taon.

*Ang sex naman ay bumagsak sa 20 beses kada taon, sa edad na 65.

*Ang mga tao’ng totoo’ng mag-asawa ay ginagagawa ang sex karaniwan sa 51 beses sa isa’ng taon.

*Ang mga masasaya’ng magkapareha naman ay ginagawa ang sex ng 74 na beses sa isa’ng taon.

*Ang mga tao’ng nag-asawa na at hindi pa umabot sa 30 ang edad ay ginagawa ang sex ng 112 na beses sa isa’ng taon, at ang mga wala’ng asawa naman na hindi pa umabot ang edad nila sa 30 ay ginagawa ang sex ng 69 na beses sa isa’ng taon.

*Ang mga tao’ng may mga asawa sa edad na 40 ay ginagawa ang ang sex ng 69 na beses sa isa’ng taon

*At ang mga tao’ng aktibo at malalakas ay ginagawa ang sex ng mas marami’ng beses pa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here