Ang problema kapag sobra ang laki ng dibdib ng isang babae

Ang mga babae’ng mayroong sobra’ng laki ng dibdib ay ang kadalasang makaramdamam o magkakaroon ng problema sa suso, lalong-lalo na iyong sobra’ng laki na talaga na halos wala ng kakasya’ng bra at damit.

Ang kadalasang mararamdaman ng isa’ng babae kapag nasobrahan na sa laki ang dibdib nito ay pangangati ng dibdib na maaari’ng magiging sanhi ng impeksyon, pananakot ng braso at likod na magiging dahilan na hindi ka makagalaw ng maayos, hindi makapag-ehersisyo dahil sa sobra’ng laki ng dibdib at dahil dito hindi na makakilos ng mabilis ang isa’ng babae, hindi makahinga ng maayos, at makakaramdam ng pananakit ng ulo.

Magiging isyu sa kalusugan ng isa’ng babae kapag nasobrahan na sa laki ang dibdib nito.Ang nararamdaman na simpleng kirot ay hindi dapqt balewalain dahil maaari ito’ng magiging sanhi ng malaki’ng problema ng isa’ng babae. Dapat na ba tayo’ng mag-aalala kapag may napapansin tayo’ng pagbabago sa ating dibdib? Ang mga pagbabago sa ating mga dibdib ay normal lamang dahil bahagi lang ito ng female anatomy. Kapag nakakaramdam ka ng pamimigat ng iyong dibdib kaysa normal na bigat nito, ay hindi ito dapat ipag-aalala dahil ang pamimigat ng dibdib ay hindi magiging sanhi ng breast cancer.

Karamihan sa mga babae sa iba’ng bansa ay nagpa-undergo ng breast reduction dahil nahihirapan na sila’ng gumalaw at hindi nila magagawa ang gusto nilang gawin at kahit maglakad lang ng mabilis ay mahirap na ito para sa kanila dahil sa bigat ng kanilang dibdib. Upang maiwasan ang kung ano pa ma’ng karamdaman sa dibdib natin ay dapat mo ito’ng gawin; ang pagbabawas ng timbang, physiotherapy, o breast reduction atuplift surgery. Dapat nating ingatan ang ating mga dibdib upang maiwasan ang kahit na ano’ngmalubha’ng karamdaman lalong-lalo na ang breast cancer na kadalasan ay naging sanhi ng kamatayan ng mga kababaihan noon at ngayon dahil hindi nila pinag-iingatan ang kanila’ng mga dibdib.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here