Ang Pagmamahal ng Diyos sa Mga Kababaihan

Nabasa ko at sinasaliksik ang impormasyon sa mga kababaihan sa Biblia, ang kanilang mga tungkulin, at kung paano sila tiningnan sa panahon ng pagsusulat ng Bibliya.

Sa Bibliya, ang mga kababaihan ay ginagamot nang hindi makatarungan at itinuturing na pangalawang klase. Ngunit hindi ito kung paano nilayon ng Diyos ang mga kababaihan na tratuhin. Ito ang pagtrato ng lalaki sa mga babae noon(may malaking pagkakaiba). Sa halip na masyado ang pagtingin sa kung paano tinatrato ng mga lalaki ang mga kababaihan; kailangan lamang nating tumuon kung paano tinrato ni Hesus ang mga babae. Pagkatapos ay maaari nating tunay na mapagtanto kung paano nakikita ng Diyos ang mga kababaihan. Ang isang kuwento na lalo na nakukuha ang aking pansin ay ang Juan 8: 1-12 kung saan ang isang babae ay dapat batuhin dahil sa adultery.

Nakikita ang kuwento sa ganitong perspektibo:

Lumilitaw si Jesus sa mga korte sa templo upang magturo. Nakikita ko ang lahat na dumarating at lumilinya, katulad kapag nasa sinehan ka. Tahimik at nakaka-engganyo ang lugar. May pagkasabik na magsimula at marinig ang mensahe ng araw. Pagkalipas ng ilang sandali ang tunog ng paglalakad ng mga paa at isang malakas na tinig ay nakakagambala sa katahimikan ng sandali. Ang isang pangkat ng mga Pariseo ay dala ang isang babae na gumawa ng kasalanang adultery. Ang mga lalaki ay kinuha ang babae at kinutya siya sa harap ng mga natipon na pulutong. Siya ay nahuhulog sa kahihiyan at pagkakasala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pababa habang siya ay nagtatago sa naghihintay sa kanyang kaparusahan, na maaaring tapusin ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng mga mandurumog si Hesus ay lumabas, ang karamihan ay nagsimulang tahimik.

“Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa kasalanang pangangalunya. Sa Batas ni Moises, dapat ay batuhin ang ganyang mga babae. Ngayon ano ang sinasabi mo? “Ang karamihan ay patuloy na sumigaw sa Kanya, hinamon ang Kanyang susunod na gagawin. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang manguha ng mga bato, na pinipigilan ang mga ito sa kanilang mga pagkagalit na nagagalit, handa na ihagis sila sa takot na takot na babae.

Nang walang pag-aatubili si Jesus ay umupo sa tabi niya at sinimulang magsulat ng isang bagay sa dumi. Nakikita ko Siya na pinoprotektahan ang babae gamit ang kanyang katawan. Siya ay hindi nakatayo sa itaas sa kanya at tumingin pababa sa babae. Sa halip ay kumilos siya na tila parang hindi Hari kundi tao rin.

Siya ay yumuko at lumuhod sa dumi at tumabi sa babaeng inaakusahan ng pangangalunya. Nakikita ko ang bawat pares ng mga mata sa karamihan ng tao na pinapanood ang kanyang bawat galaw. Pagkatapos ay si Hesus ay nakatayo at may isang matapang ngunit malumanay na tinig, Sinabi Niya, “Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang magtapon ng bato.” Sumigaw siya at hinamon ang mga lalaki na nakatayo sa palibot niya, hinamon niya ang awtoridad ng mga Pariseo sa pagtatanggol sa isang babae!

Muli, lumuhod si Hesus sa tabi ng babae, ang mga lalaki na nakatayo nang di kalayuan ay ibababa ang kanilang mga bato sa kanilang mga panig, at ang ilan ay ibinabagsak sa lupa. Ang karamihan ng tao ay nagsisimulang mawala at di-nagtagal ay si Hesus ay ang nag-iisang kasama ng babae. Siya ay tumingin sa Kanya na may luha sa mata. Tinutulungan niya ang babae sa pagtayo at mata sa mata, sabi ni Hesus, “lumakad ka ngayon at huwag ka na uling magkasala.” Nakikita ko si Hesus na tinitingnan ang babae sa mata na may tunay na pag-ibig at katapatan. Ang kanyang tinig ay mabait at malumanay.

Sa partikular na kuwentong ito nakita natin si Jesus na naglalagay ng halimbawa para sa mga tao. Nakita natin Siya na kinuha ang kasalanan ng isang babae at inilagay ito sa pantay na larangan ng paglalaro sa tao. Sa ganitong espesipikong sitwasyong kasarian ay walang halaga, sa lalaki man o babae. Wala sa lalaki o babae ang mas mataas sa paningin ni Hesus. Ipinakita rin sa atin ni Hesus na sa kabila ng ating pagkakasira mayroon tayong kakayahang makatanggap ng kapatawaran at magpatuloy upang maging mas mabuti kaysa sa dati. Hindi mahalaga kung saan tayo nanggaling, kung ano ang nagawa natin, o kung ano ang inaasahan nating maging. Maaari tayong magpahinga sa kanyang kapatawaran at awa. At higit sa lahat ay nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos para sa mga kababaihan na ipinahayag sa pamamagitan ng puso ni Hesus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here